Awertour Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych
  przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w
  domenie awertour.pl („Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest spółka Awertour Sp. z
  o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem ul. Jana Sobieskiego 11, 43-300 Bielsko-Biała,
  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000389288, wpisana do rejestru
  organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług
  turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 899,
  posiadająca NIP 9372650578 oraz REGON 241980196, o kapitale zakładowym w wysokości
  50 000, adres e-mail: kontakt@awertour.eu, tel.: 885 187 990 (dalej jako „Administrator”).
 3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej lub
  pod adresem e-mail: kontakt@awertour.eu.
 4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków technicznoorganizacyjnych
  określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących
  odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem,
  modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą
  odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem:
  www.awertour.pl. Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce
  Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym
  czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę obowiązujących
  przepisach prawa.

§ 2 Kategorie, cele i podstawy przetwarzania

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników
  korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):
  a) dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi rezerwacjami takie jak imię,
  nazwisko, dane teleadresowe, dane dotyczące podróży, informacje o płatnościach i
  transakcjach;
  b) dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do
  logowania;
  c) informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenia
  końcowe, dane o ruchu na stronie.
 2. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na
  następujących podstawach:
  a) w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za
  pośrednictwem Serwisu i dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie
  Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO);
  b) w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od
  Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co
  stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
  c) w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, obsługi konta w
  Serwisie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o
  Awertour Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI 2
  korzystanie z Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem
  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  d) w celu w wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w
  szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami
  lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  e) w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce, jeśli
  dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji dokonanej przez Użytkownika
  (więcej osób na jednej rezerwacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w
  celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i
  oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO),
  g) w celu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony
  interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  h) w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek
  prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności
  wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO),
  i) w pozostałych przypadkach, tam, gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na
  przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu
  wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na
  otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to
  podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
  telekomunikacyjne.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie
  rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi na wysłane
  zapytanie.

§ 3 Prawa Użytkowników

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
  d) ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia
  marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne
  Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do
  sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
  f) przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator
  przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma
  prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator
  przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 4 Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla
  których zostały zebrane, tj.:
  a) w przypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (do
  upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych
  przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
  b) w przypadku korzystania z Serwisu, a także po zakończeniu przez Użytkownika
  korzystania z Serwisu na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów
  dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na
  przechowywanie dokumentów księgowych),
  c) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu
  cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane
  w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są
  niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
  d) w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie
  uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w
  niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub
  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której
  RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
  e) w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w
  zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z
  przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla
  zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

§ 5 Odbiorcy danych

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:
  a) towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, hotele, organizatorzy turystyki oraz inne
  podmioty współpracujące przy realizacji zawartych z Użytkownikami umów, mogące
  być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
  b) podmioty w zakresie realizacji procesów płatności dostępnych w Serwisie – operatorzy
  płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
  c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne,
  w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu,
  analityki,
  d) biura księgowe, doradcy podatkowi, podmioty świadczące pomoc prawną,
  e) właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych
  poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów, wobec
  których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z
  RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych
  osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia
  odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się
  będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.

§6 Polityka plików Cookies

 1. W Serwisie mogą być stosowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmujące dane
  informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika. Pliki cookies może stosować Administrator jak i podmioty trzecie
  mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami.
 2. W Serwisie stosowane są zasadniczo dwa typy plików cookies, tj. cookies „sesyjne”
  stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Awertour Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI 4
  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania
  (właściwej przeglądarki internetowej) oraz cookies „stałe” – stanowiące pliki
  przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
  plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystywane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
  Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
  uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
  Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
  wyglądu strony internetowej itp.;
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
  reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  e) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies
  za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione
  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź
  informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe
  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
  oprogramowania (przeglądarki internetowej) np. na poniższych stronach:
  a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
  b) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanieplik%
  C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-
  ede5947fc64d,
  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
  e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 29-11-2021