Awertour Sp. z o.o. REGULAMIN SERWISU WWW.AWERTOUR.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania serwisu
  dostępnego pod adresem www.awertour.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem Serwisu jest spółka Awertour Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej pod
  adresem ul. Jana Sobieskiego 11, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000389288, wpisana do rejestru organizatorów
  turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług
  turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego pod
  numerem 899, posiadająca NIP 9372650578 oraz REGON 241980196, o kapitale
  zakładowym w wysokości 50 000 zł, adres e-mail: kontakt@awertour.eu, tel.:
  885 187 990 (dalej jako „Administrator”).
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, w tym zarówno osób dokonujących
  Rezerwacji, jak i podejmujących inne działania w Serwisie.
 4. Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym
  uwzględnieniem:
  a. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020
  r. poz. 344 z późn. zm.);
  b. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
  turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z późn. zm.);
  c. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn.
  zm.);
  d. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.
  zm.);
  e. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
  1 z późn. zm.);
  f. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
  1781).
 5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu,
  zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków jest
  równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą
  elektroniczną.
 6. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  a. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną
  zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna
  nieposiadająca osobowości prawnej, z nadanymi prawami do czynności prawnych przez
  Ustawę, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie
  posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.
  b. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
  usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z późn. zm.).
  c. Ustawa o Prawach Konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta
  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
  d. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
  e. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020
  r. poz. 1740 z późn. zm.).
  f. Umowa – umowa o udział w Imprezie Turystycznej jako całości lub jeżeli Impreza
  Turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy
  obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy Turystycznej,
  zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu na
  zasadach określonych w Regulaminie i Warunkach Uczestnictwa.
  g. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do
  podróżowania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy.
  h. Impreza (Impreza Turystyczna) – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów
  usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o
  których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
  i. Warunki Uczestnictwa – Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych
  organizowanych przez Administratora.
  j. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony
  Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze
  przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP:
  9512501715, REGON: 386099597.
  k. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w Imprezie Turystycznej dostępnej w
  Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień
  niniejszego Regulaminu, Warunków Uczestnictwa oraz Polityki prywatności.
  l. Płatność – opłata za wszystkie usługi turystyczne w ramach Imprezy Turystycznej
  wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
  m. Formularz Kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu
  złożenia zapytania.
  n. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w
  Serwisie.
  o. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy
  Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
 7. Aktualne opisy Imprez zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1
  Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.
 8. Dane zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed
  zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu
  poinformowania Podróżnego o zmianie.

II. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z
  zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi
  przez Administratora.
 2. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w
  którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od
  Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając
  stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia –
  zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy
  wysłanie oświadczenia na adres siedziby bądź na adres e-mail Administratora, określony w
  ust. 1 powyżej przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług
  Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych powyżej, w/w umowę
  uważa się za niezawartą.
 4. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
 5. Administrator umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu m.in:
  a. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  b. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  c. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  d. zapoznanie się z opisami Imprez Turystycznych;
  e. przejście do Systemu Rezerwacji;
  f. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Administratora;
  g. przesłanie wiadomości/zapytania do Administratora za pośrednictwem Formularza
  Kontaktowego;
 6. System Rezerwacji pozwala Użytkownikowi m.in. na:
  a. dokonanie Rezerwacji na określone usługi turystyczne dostępne w ramach Imprezy wraz z
  wprowadzeniem danych Uczestników;
  b. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  c. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  d. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  e. dokonanie Płatności.
 7. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji przy użyciu urządzeń
  końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz
  automatycznych systemów wywołujących o aktualnych wydarzeniach, konkursach,
  promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów Administratora
  na podany przez Użytkownika adres e-mail. Ponadto Administrator umożliwia Użytkownikowi
  otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez
  Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W celu otrzymywania
  informacji, o których mowa powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na ich otrzymywanie oraz
  przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym powyżej celu poprzez zaznaczenie
  odpowiednich opcji zamieszczonych w Serwisie.
 8. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji, o których
  mowa w ust. 7 powyżej poprzez:
  a. kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości e-mail;
  b. przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora z żądaniem zaprzestania wysyłania
  określonych informacji;
  c. przesłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego w
  Serwisie.

III. REZERWACJE

 1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zapisz się” dostępną w opisie
  Imprezy Turystycznej. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich
  polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane
  kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej oraz dane osobowe i
  dane kontaktowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje Rezerwacji Imprezy.
 2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18
  (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Imprez Turystycznych, w opisie których opcja „Zapisz się” jest
  aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności Imprezy Turystycznej Użytkownik proszony
  jest o kontakt z Administratorem.
 4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się niniejszym
  Regulaminem, Warunkami Uczestnictwa oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi
  odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez
  Uczestnika.
 5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail zostaje
  zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik
  przez dokonanie wpłaty ceny Imprezy Turystycznej (części lub całości) akceptuje warunki
  Umowy. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i
  obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub zmiany terminu
  określone są w Warunkach Uczestnictwa.
 6. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji
  oraz wiadomości e-mail od Administratora.
 7. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 8. Rozliczenia płatności za Imprezę Turystyczną e-przelewem, kartą kredytową, systemem
  Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem Payu.
  Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisany do
  Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w kwocie
  130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444. Więcej
  informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.payu.com.

IV. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami
  autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami
  własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może następować wyłącznie w celach osobistych
  i niekomercyjnych. Administrator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych
  systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do celów komercyjnych
  (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do Serwisu bez
  uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 3. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Administrator
  zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę
  sądową. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o naruszeniach praw do
  informacji, danych i materiałów Administratora wezwie Użytkownika do usunięcia skutków
  naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania
  Administratora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez
  Użytkownika wezwania, Administrator może wobec niego kierować roszczenia z tytułu
  naruszania praw do informacji, danych i materiałów.
 4. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie daje gwarancji, że informacje
  o Imprezie Turystycznej oraz ceny wskazane w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które
  nie mogą być jednak podstawą roszczeń.
 5. W celu prawidłowego działania Funkcjonalności Serwisu istnieje prawdopodobieństwo
  zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych należących do
  podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami
  prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Warunki umożlwiające Podróżnemu odstąpienie od Umowy zawartej za pośrednictwem
  Serwisu oraz procedura odstąpienia następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta zgodnie z art. 38
  pkt 12) nie przysługuje Uczestnikowi.

VI. REKLAMACJE

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania
  Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich
  nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu może zgłaszać pisemnie na adres: ul.
  Jana Sobieskiego 11, 43-300 Bielsko-Biała lub mailowo pod adresem kontakt@awertour.eu.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do e-mail
  korespondencji w przypadku złożenia pisemnej reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia
  nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na
  wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia
  przedmiotowej reklamacji.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem co do zasadności
  odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może
  skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji,
  przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację
  lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji
  wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
  rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
  (platforma ODR).
 7. Reklamacje w zakresie wykonania Umowy należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami
  Warunków Uczestnictwa.

VII. WSTRZYMANIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
NA RZECZ UŻYTKOWNIKA

 1. Realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli
  Administrator stwierdzi, iż:
  a. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy
  realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana;
  b. Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują
  ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też
  działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i
  techniki powyższych niedozwolonych działań;
  c. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla
  Administratora, a w szczególności, gdy:
  ● dane podane przez Użytkownika zawierają wyrażenie powszechnie uznane za
  obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
  ● Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub
  jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa lub dobrych obyczajów na funkcjonującym w ramach Serwisu
  forum/czacie lub w korespondencji kierowanej do Administratora;
  ● Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę
  Administratora lub osób trzecich;
  ● Serwis jest wykorzystywany przez Użytkownika niezgodnie z obowiązującym na
  terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami
  przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik, na rzecz którego realizacja Funkcjonalności Serwisu została wstrzymana lub
  zakończona przez Administratora, nie może ponownie skorzystać z Funkcjonalności Serwisu
  bez uprzedniej zgody Administratora. Użytkownik traci również prawo do wszystkich
  uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych
  Użytkowników Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 2. Administrator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu
  dokonywane będą przez Administratora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w
  Serwisie. W stosunku do Umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów,
  zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej Umowy.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 29-11-2021.